พลังงานน้ำ ข้อดี – ข้อเสีย มีอะไรบ้าง ?

hqdefault

‘น้ำ’ เป็นปัจจัยอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งสามารถนำมาสร้างพลังงานได้ ด้วยการอาศัยพลังงานเคลื่อนที่ ในปัจจุบันนี้พลังงานน้ำส่วนใหญ่ถูกนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้า และนำไปใช้ในกรมชลประทาน น้ำเป็นต้นพลังงานของมวลอันมหาศาลซึ่งเกิดจาการเคลื่อนที่ ได้ถูกมนุษย์นำมาใช้ประโยชน์เมื่อมานานแล้วเกินศตวรรษ รูปแบบดั้งเดิมมนุษย์สร้างกังหันน้ำ เพื่อนำมาใช้ในกิจการงานต่างๆ ในประเทศอินเดีย ต่อมาชาวโรมันก็ได้นำพลังนี้มาใช้เพื่อโม่แป้งในโรงสี ส่วนในประเทศจีนและชาวตะวันออกไกล ก็นำมาวิดน้ำ โดยในช่วงทศวรรษ ค.ศ.1830 เป็นยุคที่การสร้างคลองกำลังได้รับความนิยม ก็มีการนำพลังงานน้ำนี้นี่แหละมาใช้ เพื่อขับเคลื่อนเรือขึ้นและลงภูเขา ด้วยการใช้รางรถไฟลาดเอียง โดยคุณจะเห็นว่าการประยุกต์ใช้พลังงานน้ำในสมัยโบราณ จะเป็นการใช้พลังงานโดยตรง เพราะฉะนั้นการใช้พลังงานน้ำในยุคนั้น จำเป็นต้องอยู่ใกล้แหล่งพลังงาน เช่น น้ำตก , ทะเล , คลอง เป็นต้น สำหรับปัจจุบันนี้ พลังงานน้ำได้นำมาใช้เพื่อการกระแสไฟฟ้าอย่างแพร่หลาย จึงทำให้มนุษย์ส่งต่อพลังงานไปใช้ในพื้นที่อันห่างจากแหล่งน้ำได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้น

ข้อดีกับข้อเสียของพลังงานน้ำที่ควรรู้

ข้อดี

  • น้ำมีวัฏจักรเป็นธรรมชาติ โดยน้ำที่ถูกใช้แล้วจะถูกปล่อยกลับลงสู่ธรรมชาติ และก็จะมีการระเหยเป็นไอเมื่อได้รับพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ ต่อมาเมื่อไอน้ำรวมตัวกันมากเข้าก็จะเป็นเมฆ หลังจากนั้นก็จะตกลงมากลายเป็นน้ำฝน หมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่
  • สามารถสร้างเขื่อนเพื่อเก็บกักน้ำเอาไว้ใช้ในช่วงฝนตกไม่ตก จึงทำให้ได้แหล่งน้ำขนาดใหญ่ซึ่งสามารถใช้ในงานประมง หรือใช้เป็นสถานที่เพื่อพักผ่อนหย่อนใจได้ นอกจากนี้ก็ยังสามารถใช้ไล่น้ำเสียในแม่น้ำซึ่งเกิดจากการปล่อยของโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ได้อีกด้วย
  • พลังงานน้ำเป็นระบบประสิทธิภาพสูง ซึ่งสามารถใช้ในการผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ในระยะเวลาอันสั้น นอกจากนี้ยังมีระบบควบคุมให้ผลิตพลังงานออกมาได้ตรงกับความต้องการ ส่งผลให้การผลิตและการใช้พลังงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
  • อุปกรณ์ต่างๆซึ่งใช้กับระบบพลังงานน้ำส่วนใหญ่ มีความทนทาน แข็งแรงสูง มีอายุการใช้งานยาวนาน

ข้อจำกัด

  • เดินเครื่องผลิตไฟฟ้าผกผันกับปริมาณน้ำ โดยเป็นช่วงปล่อยออกจากเขื่อน
  • การก่อสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ ยังมีข้อจำกัดหลายประการ เช่น อ่างเก็บน้ำอันมีลักษณะเป็นเขื่อนขนาดใหญ่แตก อันทำให้เกิดน้ำท่วมเป็นบริเวณกว้าง ส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนของประชาชน
  • การกักเก็บน้ำในปริมาณมาก จำเป็นต้องใช้พื้นที่มหาศาล ส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นพื้นที่หุบเขาหรือที่ราบเชิงเขา อันเป็นพื้นที่ป่าไม้ หลายแห่งเป็นพื้นที่ชุมชน จึงทำให้ต้องทำลายป่า เป็นต้น