พลังงานถ่านหินสะอาดทางออกของปัญหาพลังงานในอนาคต

energy coal

energy coalในปัจจุบันแล้ว เรื่องของพลังงานถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ของโลก ซึ่งนับวันจะยิ่งส่งผลกระทบรุนแรงต่อมวลมนุษยชาติมากขึ้น การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นหน่วยงานที่ให้ความสำคัญกับการร่วมหาทางแก้ไขปัญหาพลังงานขึงได้ทำการศึกษา ,ค้นคว้าวิจัย และเฝ้าติดตามปัญหาอย่างจริงจังและต่อเนื่องมาโดยตลอด เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการนำพลังงานทดแทนและเทคโนโลยีใหม่ๆ ในด้านพลังงานทดแทนเข้ามาใช้ในประเทศไทย โดยคำนึงถึงระบบทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมโดยรวม จึงได้เล็งเห็นถึงการนำพลังงานจากการ เผาไหม้ของ ถ่านหินสะอาด มาเป็นพลังงานทดแทนในอนาคต

ถ่านหินถือเป็นแหล่งพลังงานสำคัญที่มีบทบาทตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ในอุตสาหกรรมถ่านหินนั้นทั้งในส่วนของการผลิตและใช้งานได้มีการพัฒนากันมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในประเทศที่เป็นผู้นำทางด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของโลก เช่น สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และภายในประเทศไทยเองแม้จะมีปริมาณถ่านหินสำรองมากกว่า 2,000 ล้านตัน แต่ถ่านหินส่วนใหญ่มีคุณภาพต่ำ ตั้งแต่ Lignite (ลิกไนต์) จนถึง Sub-bituminous (ซับบิทูมินัส) อีกทั้งยังเจอปัญหาภาพลักษณ์ที่ไม่ดีด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวม

ปัจจุบันนี้เทคโนโลยีต้นแบบของถ่านหินสะอาด (Clean coal technology) ได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องจนสามารถลดมลภาวะที่เกิดจากการเปลี่ยนถ่านหินให้เป็นเชื้อเพลิง โดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม พร้อมพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพของการเผาไหม้ และการให้ความร้อนของการเปลี่ยนถ่านหินให้เป็นก๊าซเชื้อเพลิงหรือเชื้อเพลิงเหลว เป้าหมายของการพัฒนาเทคโนโลยีถ่านหินสะอาด คือ ไม่มีการปล่อยมลภาวะ และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่บรรยากาศ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้มากที่สุด

ในอนาคตมีการคาดว่าจะมีการใช้ถ่านหินเพิ่มขึ้น เนื่องจากเป็นเชื้อเพลิงที่มีต้นทุนต่ำ และมีปริมาณสำรองมากถึง 909 พันล้านตัน คาดการว่าสามารถใช้ได้ยาวนานถึง 150 ปี และยังพบแหล่งของถ่านหินในทุกทวีป กระจายอยู่ราวๆ กว่า 70 ประเทศทั่วโลก แต่การนำถ่านหินมาผ่านกระบวนการผลิตพลังงานจะต้องใช้กระบวนการที่ผ่านเทคโนโลยีถ่านหินสะอาดเพื่อให้สามารถกำจัดสารพิษที่ระเหยออกมาในกระบวนการผลิต และการใช้ถ่านหิน