น้ำสามารถนำไปเป็นพลังงานได้ในหลายๆรูปแบบ

drtherherh

6726135138

พลังน้ำเป็นการใช้พลังของการเคลื่อนที่ของน้ำทำให้เกิดเป็นพลังไฟฟ้าได้จากกังหันน้ำ หรือเครื่องมืออื่นๆ น้ำยังเป็นปัจจัยหลักในการดำรงชีวิตของมนุษย์ และ ใช้ประโยชน์อีกมากมายไม่ว่าจะเป็น การ ท้อผ้า ใช้ในโรงงานเรื่อยเป็นต้น พลังของน้ำถูกใช้เรื่อยมาตั้งแต่สมัยก่อน ไม่ว่าจะประเทศไหนๆ ยกตัวอย่าง ยุคสมัยของโรมัน ได้มีการน้ำเอากันหันน้ำมาใช้ประโยชน์ในการโม่แป้งที่ได้จากเมล็ดพืชในประเทศจีนก็ได้มีการน้ำในรูปแบบของกังหันเพื่อใช้วิดน้ำเพื่อทำการเกษตร หรือชลประทาน ต่อมาได้มีการนำกังหันมาต่อยอดโดยใช้พลังน้ำมาขับเคลื่อนเรือ ปัจจุบันยังมีนวัตกรรมแบบมีหลงเหลือมีให้เห็นได้ที่ คลอง Tyrone ในไอร์แลนด์เหนือ เหตุผลที่ทำไม่ในปัจจุบันจึงไม่ค่อยนิยมใช้พลังน้ำโดยตรง นั้นก็เพราะเป็นการใช้พลังงาน Direct Mechanical Power Transmission ก็คือการใช้พลังน้ำโดยตรงซึ่งจะติดปัญหาตรงที่ต้องอยู่บริเวณใกล้กับแหล่งน้ำ แต่ตอนนี้มีทางเลือกใหม่ที่ดีกว่าโดยการใช้พลังของน้ำเพื่อผลิตเป็นไฟฟ้ากักเก็บไว้สามารถนำไปใช้ในที่ห่างไกลได้

hdheh

การใช้พลังงานน้ำจากน้ำตก หรือพลังน้ำขึ้นน้ำลง คือการใช้ประโยชน์จากการตกของน้ำให้ไหลผ่านกังหันเพื่อน้ำไปผลิตไฟฟ้า โดยน้ำตกที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ หรือที่มนุษย์สร้างขึ้นเองจากการกัดเก็บน้ำเอาไว้แล้วปล่อยลงจากที่สูงไปหมุนกังหันเพื่อให้เครื่องปั่นไฟกำเนิดพลังงานไฟฟ้าได้  ซึ่งการใช้พลังงานจากน้ำขึ้นน้ำลงจะให้พลังงานที่ไม่คงที่ โดนแก้ปัญหาโดยการกักเก็บน้ำสองชั้นเพื่อโดยการจัดการให้การไหลของน้ำบริเวณบ่อสูงบ่อต่ำ บริหารการปล่อยทำให้เหมาะสมเท่านี้ก็จะแก้ปัญหานี้ได้ การหาพลังงานกับน้ำยังมีอีกหลายๆรูปแบบขึ้นอยู่กับภูมิประเทศ  บางที่ก็ใช้พลังไอน้ำโดยการนำน้ำมาโดนกับความร้อนจะก่อให้เกิดไอน้ำนำไปเป็นพลังงานไฟฟ้า