การจัดกลุ่มเชื้อเพลิงชีวภาพบนพื้นที่โลก

8535gb13

วันนี้ผมจะมาอธิบายถึงการจัดกลุ่มพลังของชีวภาพว่ามีอะไรบางแบงออกได้กี่ประเภท บนพื้นที่โลกของเรานั้นมีเชื้อต่างๆมากมายมีทั้งที่ใช้แล้วหมดไป และใช้ได้อย่างไม่มีวันหมด เราจึงจะมายกตัวอย่างดังต่อไปนี้

8535gb13

เชื้อเพลิงประเภทของแข็ง ได้แก่

-ไม้ สามารถเป็นเชื้อไฟได้

-พืชผัก เช่น ข้าว ถั่วเหลือง ถั่วลิสง ทานตะวัน มันสำปะหลัง และฝ้าย

-ฟาง และพืชที่แห้งชนิดอื่นๆ อย่าง หญ้าแคนทัส

-ของเสียจากสัตว์จะมีใครรู้บางว่ามันก็สามารถน้ำมาทำเชื้อเพลิงได้ อย่าง มูลสัตว์ปีก หรือมูลควาย  มูลช้าง

เชื้อเพลิงประเภทของเหลว ได้แก่

-น้ำมันแก๊สที่สามารถผลิตเองได้จากของเสียต่างๆ เช่น

1.ความร้อนโดยการสลายพอลิเมอร์ สามารถสกัด เป็น มีเทน และน้ำมันซึ่งคล้ายกับปิโตเลียม ซึ่งมากจาของสียได้

2.มีเทนกับน้ำมันที่ได้จากการสกัดขยะมูลฝอยด้วยการกลบอีกทางหนึ่งได้จากน้ำเสียจากขยะ

-ผลิตภัณฑ์น้ำมันทางชีวภาพ หรือน้ำมันชีวภาพที่นำไปใช้กับเครื่องดีเซลได้

1.ใบโอดีเซล ได้จาการที่ ทรานเอสเตรอริฟิเคชั่น หรือ transesterification ได้จาก ไขมัน สัตว์ พืช และน้ำมันนิยมนำไปใช้กับเครื่องดีเซล

2.น้ำมันพืชเส้นตรงที่เป็นน้ำมันที่ถูกปรับให้ดีขึ้นเพื่อใช้กับเครื่องดีเซลโดยเฉพาะ

fhjkkjnbnmlnk

 

-เชื้อเพลิงแอลกอฮอล์

1.อ้อยก็สามารถนำมาใช้ประโยชน์เพื่อเป็นพลังงานสำหรับรถยนต์ได้เรียกว่า เอทานอล แพร่หลายในประเทศบราชิล ข้าวโพดก็ถือว่าอยู่รวมในกลุ่มนี้เป็น ออกซิเจเนเตอร์ ในประเทศไทยใช้ 10 ผสมกับน้ำมันเบนเซินทำเป็นแก็สโซโฮอล์ที่เราใช้กันอยู่ถกวันนี้

2.เมทานอล ขั้นตอนการผลิตได้จากประบานการย่อยสลายของสายอินทรีย์ในสภาวะปราศออกชิเจน

3.บิวทานอลได้มาจากการที่นำไปหมักกับแบคทีเรีย มดก็เคยนำแบคทีเรียมาใช้ประโยชน์เช่นกัน